Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach z ochrony środowiska?

0
170
Rate this post

Szkolenia z ochrony środowiska są coraz bardziej popularne i zarazem potrzebne. Sprawdź jaki jest zakres tematyczny szkoleń środowiskowych i dlaczego warto wziąć w nich udział.

Czym jest ochrona środowiska w praktyce?

Ochrona środowiska to pojęcie popularne, które jednak nie zawsze jest do końca rozumiane. W praktyce oznacza wdrażanie strategii i działań prowadzących do minimalizowania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Z perspektywy firmy jest to podejmowanie kroków przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędzania zasobów, zarządzania odpadami. Wśród konkretnych działań wymienić można:

 • redukcję emisji zanieczyszczeń – zastępowanie paliw kopalnych, kontrola emisji gazów i pyłów
 • gospodarkę odpadami – segregacja, redukcja ilości odpadów, bezpieczne składowanie i utylizacja
 • zarządzanie zasobami wodnymi – oszczędzanie wody, oczyszczanie ścieków, ponowne wykorzystanie wody w procesach produkcyjnych
 • efektywność energetyczna – modernizacja sprzętu, zarządzanie energią, audyt energetyczny
 • ochrona bioróżnorodności – tworzenie terenów zielonych, programy rekultywacyjne, zrównoważone zarządzanie gruntami
 • edukacja i świadomość ekologiczna – szkolenia pracowników, kampanie informacyjne wśród pracowników, klientów i społeczności lokalnej.

Kto prowadzi szkolenia z ochrony środowiska?

Szkolenia z ochrony środowiska to ważny aspekt z punktu widzenia przedsiębiorstwa, dlatego tak istotne jest, by prowadziły je osoby wykwalifikowane. Najlepiej jeśli są to szkolenia praktyczne zawierające w sobie elementy teorii, jak np. przepisy prawa ochrony środowiska czy ustawa o ochronie środowiska. Bogatą ofertę szkoleń środowiskowych znajdziesz tutaj: https://ekologus.pl/oferta/szkolenia/. To tutaj spotkasz się z ekspertami z zakresu ochrony powietrza, pomiarów emisji zanieczyszczeń, stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej czy gospodarki odpadami.

Zakres tematyczny szkoleń z ochrony środowiska

Tematyka ochrony środowiska jest bardzo rozbudowana. W zależności od potrzeb może mieć charakter:

 • szkoleń otwartych
 • szkoleń zamkniętych
 • szkoleń indywidualnych.
Przeczytaj również:  Wzrost popularności kryptowalut a tradycyjna bankowość

Co istotne, szkolenia środowiskowe obejmują tematycznie wszystkie elementy środowiska – wodę, powietrze, ziemię i glebę. Najcześciej są to szkolenia dwu- lub kilkudniowe. Szkolenia to nie tylko sesje wykładowe, ale także komplet materiałów drukowanych i imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu lub nawet certyfikat (w przypadku szkoleń zakończonych odpowiednim egzaminem). Oprócz wykładów ekologus.pl proponuje również seminaria, kursy, treningi, warsztaty techniczne, konferencje, wyjazdy studyjne, wymianę doświadczeń i myśli technicznych.

Wśród zagadnień poruszanych w ramach szkoleń znaleźć można:

 • ochronę powietrza
 • standardy emisyjne
 • gospodarkę odpadami
 • gospodarkę opakowaniami
 • gospodarkę wodno-ściekową
 • ochronę środowiska gruntowo-wodnego
 • KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami)
 • opłaty i sprawozdawczość
 • składowanie odpadów
 • REACH i CLP
 • Systemy Zarządzania i BHP.

Szkolenia z ochrony środowiska mają więc bardzo szeroki zakres tematyczny. Są one bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają realizować cele strategiczne firmy przy jednoczesnej dbałości o środowisko, otoczenie i ludzi.